Privacy Policy

PRIVACYBELEID DESIGN SCENTS

Over ons privacybeleid

Design Scents geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik vanonze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van DesignScents. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/02/2021, met het publiceren van eennieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over udoor ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaardendeze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uwgegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking totde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie eneen sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelenmet betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om dedienstverlening verder te verbeteren.
 
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijgedeeld. heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevensnooit gebruiken voor een ander doel. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplichtom passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing vanSSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data tevoorkomen.
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies encorruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit detoepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verliesvan data te voorkomen.
 
E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van Creative Mail, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Creative Mail. Creative Mail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Creative Mail beveiligd opgeslagen. Creative Mail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Creative Mail behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Webmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Bancontact. Bancontact verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Bancontact heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Bancontact behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Bancontact deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Bancontact’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Bancontact bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bpost onderaannemersinschakelt, stelt bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Cookies

Cookies van derde partijen.
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Design Scents
Oudenaardse Steenweg 43, 9860 Oosterzele
support@designscents.be

Schuiven naar boven
NederlandsEnglishFrançais